Dost Derneği İç Tüzük | Dost Derneği

Dost Derneği İç Tüzük

DOST Uygulama
18 Ağustos 2017

Dost Derneği İç Tüzük

blank
Hayvanları Koruma Derneği

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1–DERNEĞİN ADI: “HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ”dir.
Kısa adı: DOST'dur.
Derneğin Merkezi: BİLECİK'dir.
Dernek: Yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
MADDE 2- DERNEĞİN AMACI: a. Hayvanların bakımı, korunması, tedavisi ve yasal haklarının savunulmasına yönelik doğrudan veya dolaylı olarak çalışmalar yaparak, eğitim, araştırma, seminer/konferans, ulusal ve uluslararası proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmak, b. Hayvanların korunmasına ilişkin bilincin toplumda yaygınlaştırılması, sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, hayvanların bakımı, korunması ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için barınaklar, pansiyonlar kurulması ve işletilmesi, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluş ve örgütlerle birlikte iş birliği ve projeler yapılması, doğal yaşam ortamlarının arttırılması ve tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmektir.
MADDE 3- DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

1- Hayvan ve insan ilişkilerini tanıtarak koruma bilincini oluşturmak için üyelere, okullara, ilgili kişilere gönderilecek yayınları hazırlar, her tür eğitim kurumunda (anaokullarından başlayarak üniversitelere kadar) konuyla ilgili eğitim faaliyetleri, seminer/konferans düzenler veya yürütülen eğitim faaliyetlerini destekler. Kamu bilinci oluşturmak amacıyla özellikle yazılı basın, sosyal medya ve görsel medya programlarına katılır, yazılı basın, sosyal medya ve görsel medyada yayımlanacak programların hazırlanmasına katkıda bulunur / hazırlatır.
2- Barınaklar / pansiyonlar kurarak sahipsiz hayvanların ve doğal hayattan gelen yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını sağlar ve onları korur.
3- İnsanların ve hayvanların iç içe yaşayabileceği doğal yaşam alanlarının ve ekosistemlerin korunması, yenilerinin tesis edilmesi ve artırılması için ulusal ve uluslararası alanda çeşitli çalışmalar ve projeler yapar.
4- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlayarak, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamak ve yönetmek üzere Genel Kurul kararıyla ortaklıklar kurmak, vakıflar kurmak, kurulu vakıflarla ortak çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verir. Aynı amaca hizmet eden vakıflara üye olur.
5- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, her türlü ayni ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır (kedi köpek pansiyon, otel motel vb.), taşınır mallar ve haklar satın alabilir. Sulak alan, orman, barınak, fidanlık, park ve bu amaçlara yönelik olarak kullanılmak üzere arazi tahsisi kabul eder ve/veya satın alır.
6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gezi, konferans ve panel düzenler, düzenletir ve bu etkinliklere katılır.
7- Her türlü eğitici, tanıtıcı ve hediyelik eşyaları yaptırır ve dağıtır.
8- Okullarda, ilgili kurum ve kuruluşlarda, Bakanlık ünitelerinde slayt ve film gösterileri, sergi veya benzeri görsel etkinlikler yapar/yaptırır. Hayvanların bakımı, korunması, refahının sağlanması ve yasal haklarının korunmasına yönelik çalışma yapmak amacıyla gençlik kolları ve çocuk kolları kurar / kurdurur, okulların mevcut kollarıyla iş birliği yapar / yaptırır. Cezaevlerindeki mahkumları ve çocukları, yaşlılar yurdundaki yaşlı ve kimsesizler ile kimsesiz çocukların kaldığı kurumlar (sevgi evleri vb.) ile temasa geçerek, burada kalan vatandaşlarımıza hayvanların korunması ve hayvan sevgisinin aşılanması ile ilgili çalışmaları yapar / yaptırır.
9- Doğada ve sokakta yaşayan hayvanlar hakkında danışmanlık yapar, yayın, haber, tebliğ ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur, gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur.
10- Gerekli izinler alındıktan sonra, aynı amaca yönelik uluslararası dernek ve vakıflara üye olur, onlarla iş birliği yapar, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar, doğayı koruma faaliyetlerine katılır.
11- İlgili kuruluş ve müesseseler nezdinde girişimlerde bulunur, danışmanlık yapar.
12- Hayvanların yasalarla korunmalarını temin edici çalışmalar yapar. Yurt çapındaki muhtelif yerlerde sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlara barınaklarda evinde veya sokaklarda gönüllü olarak bakabilecek kendileri de yardıma muhtaç kişilere havyan bakımını ve sevgisini teşvik etmek amacıyla her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, onlardan hizmet satın alır ve bu kişilerin çocuklarının da eğitimlerini sürdürebilmeleri için bu çocuklara burs verir / verdirir.
13- Bu konularda fikir, proje, program üretip uygulanmasını sağlar. Bu bağlamda yasal çalışmalar PR ve LOBİ çalışmaları yapar.
14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.
15- Toplumun bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında görsel medyada yayımlanmak üzere film, video, klip, kamu spotu vb. hazırlar/hazırlatır.
16- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
17- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,
18- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar ve işletir,
19- Gerekli izinleri aldıktan sonra hayvanları şehir içi ve şehir dışı nakletmek için ücret karşılığı pet nakil/pet taksi servis hizmeti verir,
20- Üyeleri arasında ve üyelerle vatandaşlar arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, piyango, konser, kermes, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,
21- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etme faaliyetlerini yürütür.
22- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır. Gerekli izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,
23- Uluslararası faaliyette bulunarak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve/veya yardımlaşır,
24- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur.
25- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
26- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.
27- Yerli ve Yabancı bilim adamları ve müesseseleri ile münasebet kurar, konferans ve seminerler tertip eder, tertip edilenlere katılır ve konferanslar düzenler.
28- Yurtiçi ve Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları tarafından yapılan nakdi, şartlı ve şartsız ayni bağışları kabul eder, gayenin tahakkuku için işletmeler, tesisler kurar ve uygun yerlere harcar.
29- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açar. Bu işlerin yapılması ve yürütülmesi esnasında gerekli Komisyonlar kurar. Bu yerlerde her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunabileceği gibi bu yerlere de her türlü ayni ve nakdi yardımı yapabilir.
30- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar/yaptırır.
DERNEĞİN FAALİYET ALANI: Dernek; hayvanların her şekilde bakımı, barınması, tedavisi ve korunmasına yönelik olarak sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
MADDE 4- DERNEK AMBLEMİ:
Derneğin amblemi DOST yazısıdır. DOST yazısının “O” harfi karşılıklı duran ve iç içe geçmiş, yeşil ve mavi; iki hilalden oluşmaktadır. Sol tarafta duran yeşil renkli hilalin üstünde bir kedi betimi; sağ tarafta duran mavi renkli hilalin üstünde ise bir köpek betimi bulunmaktadır. Kedi ile köpek patilerini yukarı kaldırmış birbirlerine “dostluğun” bir ifadesi olarak pati uzatmaktadır. DOST kelimesinin altında ise “Hayvanları Koruma Derneği” yazmaktadır. Amblemin kompozisyonu aşağıda gösterilmiştir. Dernek amblemi Yönetim Kurulunun izni olmadan kimseye dağıtılamaz, satılamaz, kullandırılamaz.
 
blank

MADDE 5- DERNEK KURUCULARI:
Adem GÜNDÜZ,Gülsüm YILMAZ,,Burcu KUTUSEL,Semiha TINMAZ,Murat ŞİMŞEK,Kelami MURAT,Kadir ARSLAN,Arzu ŞİMŞEK,Leyla TAN
MADDE 6- DERNEK ÜYELİĞİ:

Derneğin iki türlü üyesi vardır: 1- Asil üye, 2- Onursal üye
MADDE 7- ASLİ ÜYELİK KOŞULLARI:

a) Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
b) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
c) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
ç) Derneğin eski başkanları ve başkan yardımcıları, dernek faaliyetleri konusunda önemli katkılarda bulunmuş ve bulunabilecek kişiler arasından bilgi, deneyim ve güvenilir kişiler Yönetim Kurulu tarafından onursal üyeliğe seçilir. Onursal üyeler derneğin tanıtımında etkin görev üstlenir. Derneğin çalışmalarını etkin kılmak için yazılı ve sözlü önerilerde bulunur ve derneğe faaliyetlerini sürdürmesinde destek sağlarlar. Onursal Üyeler Dernek toplantılarına katılabilir. Ancak bu üyeler oy kullanamayacakları gibi, Dernek organlarına da seçilemezler. Yönetim Kurulu, Onursal Üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde Onursal Üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.
d) Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
MADDE 8- ASLİ ÜYELİĞE KABUL:
Derneğe üye olmak isteyenler ve DerneklerKanununa göre bu konuda bir engeli bulunmayanlar, Dernekçe hazırlanmış ön kayıt belgesini doldurup imzalarlar ve Dernek Genel Merkezine iletirler. Üyelik başvurularını Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde karara bağlar. Bu karar müracaat sahibine yazıyla bildirilir. Üyeliğe hak kazanabilmek için ilk üyelik aidatının yatırılması gerekmektedir. Dernek Genel Kurulu'nun isteğe ilişkin bu kararı kesin olup, üyelik talep eden kişi hiç bir şekilde bir yere itiraz edemez.
MADDE 9- ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
MADDE 10 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
5- Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket edenler ile dernek onur ve haysiyetini rencide eden tutum ve davranışları tespit edilenler yönetim kurulu kararınca çıkarılırlar.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
MADDE 11- DERNEK ORGANLARI:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,
MADDE 12- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel Kurul;
1-Bu tüzükte belirlenen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, HAZİRAN ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI USULÜ;

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
MADDE 13- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
MADDE 14 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Şubenin yönetim ve denetim kurulunun görevden alınması ve Şubenin feshi ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
8-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
10-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
11-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
14-Derneğin vakıf kurması,
15-Derneğin fesih edilmesi,
16-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
17- Derneğin eski başkanları ve başkan yardımcıları, dernek faaliyetleri konusunda önemli katkılarda bulunmuş ve bulunabilecek kişiler arasından bilgi, deneyim ve güvenilir kişiler Yönetim Kurulu tarafından onursal üyeliğe seçilir. Onursal üyeler derneğin tanıtımında etkin görev üstlenir.
Derneğin çalışmalarını etkin kılmak için yazılı ve sözlü önerilerde bulunur ve derneğe faaliyetlerini sürdürmesinde destek sağlarlar. Yönetim Kurulu, Onursal üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde Onursal üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.
18-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
MADDE 15 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim kurulu beş asıl, beş yedek üyeden oluşur Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
7- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
8- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12- Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,
13- Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemlerini saptamak, üyelere bildirmek,
14- Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,
15- Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
16- Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
17- Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
18- Dernek ana tüzüğünde öngörülen yönetmelikleri yapmak,
19- Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
20- Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,
21- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
22- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
MADDE 16- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
MADDE 17 - DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş aidatı alınmayacaktır. Üyelerden ayda 5(beş),-TL olmak üzere, 60(altmış),-TL yıllık üye aidatı alınacaktır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinden genel merkez payı alınmayacaktır.
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Klinik, Pet Taksi/Pet Nakil ve Pansiyon gelirleri.
9-Dernekçe yapılan yayınlardan, piyango, pul, balo, eğlence, yemek, temsil, konser, yarışma, konferans, kermes, tiyatro, film, dergi, vs. her türlü sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler.
10-Diğer gelirler.
MADDE 18-DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:
Defter tutma esasları;
Dernekte, İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
KAYIT USULÜ: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.
MADDE 19- TUTULACAK DEFTERLER:
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
b. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
DEFTERLERİN TASDİKİ:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
MADDE 20- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
ALINDI BELGELERİ:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
YETKİ BELGESİ:
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLANMA SÜRESİ:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
MADDE 21- BEYANNAME VERİLMESİ: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
MADDE 22- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.
TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) Proje Bildirimi’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”, genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
MADDE 23- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MADDE 24- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 25- DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

Dernek, kendi çalışmalarına destek olması amacıyla yurt içi ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde il, ilçe, köylerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve ilgili mevzuatta belirtilen gerekli belgeleri şubenin açılacağı yerin en büyük mülki idare amirliğine verecektir.
MADDE 26- ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
MADDE 27- ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Şubenin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube'de de uygulanır.
MADDE 28- ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, MART ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkez genel kurulunda seçimlik ve delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20' den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
MADDE 29- TEMSİLCİLİK AÇMA:

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
MADDE 30- DANIŞMA KOMİSYONU:

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Çevre, Sağlık, Teknik, Mali ve Hukuki alanda ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü diğer konularda yardımcı olmak,dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman danışmanlar yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim, denetleme ve uygulamalara danışmanlık yaparlar. Danışma Komisyonu üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir.
MADDE 31- ÇALIŞMA KOMİTELERİ:

Dernek amaç ve çalışma konularında etüt, araştırma, inceleme, çalışma yapma ve önerilerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilirler.
MADDE 32- TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
MADDE 33- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
TASFİYE İŞLEMLERİ:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
MADDE 34- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatların dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Destek Olmak İçin Paylaşabilirsiniz